Proje Tanıtımı

Hakkında

Son yıllarda uluslararası alanyazında öğretmenlerin mesleki gelişiminde en çok üzerinde durulan hizmet içi eğitim yaklaşımlarından biri “Mesleki Öğrenme Grubu (MÖG)” (Communities of Practice) uygulamalarıdır. MÖG, öğretmenlerin kendi meslekleri ile ilgili konularda, hiyerarşik olmayan bir ortamda, meslektaşları ile düzenli olarak bir araya geldikleri ve karşılıklı etkileşimle mesleklerini daha iyi nasıl yapabileceklerini tartıştıkları ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrendikleri bir mesleki gelişim yöntemi olarak tanımlanabilir (Wenger, 1998). Bu projenin amacı, bir üniversite, MEB Merkez ve il-ilçe Hizmet içi Eğitim Dairesi ve Okul işbirliği ile düzenlenmiş ve beden eğitimi öğretmenlerinin  ve öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerinin öğrenmelerine etkisi gösterilerek modellenmiş (Hünük vd., 2013) bir MÖG uygulamasının Türkiye geneline yaygınlaştırılması için gerekli bilginin elde edilmesi ve  sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli sosyo-ekolojik ortamın (öğretmen ve öğretmen eğitimcisi nitelikleri, sosyal, fiziksel ve yönetsel çevre) hazırlanmasıdır.

Okullarda beden eğitimi öğretiminin önemi, toplumdaki fiziksel aktivite düzeyindeki düşüşe bağlı sağlık sorunlarındaki artış ve bunun ülkemize maliyetiyle daha iyi anlaşılmıştır. Bu nedenle, okullarda sunulan beden eğitimi dersleri öğretim programları, yakın zamanda bütün öğrencilerin fiziksel aktivite bilgi, beceri ve tutumlarını destekleyecek şekilde güncellenmiştir. Bununla birlikte, ülkemizdeki hizmet içindeki önemli oranda öğretmenin mesleki alan bilgileri ve bu bilgiyi öğrencilerine etkili bir şekilde nasıl öğretebilecekleri konusunda yeterli donanıma sahip olmadığı çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir (İnce ve Hünük, 2013). Yakın zamanda MÖG bakış açısı ile hazırlanmış alternatif hizmet içi eğitim uygulamalarının öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamada daha etkili olabileceği küçük ölçekli bir grup araştırmada saptanmıştır (Hünük vd., 2013). Bu çalışmalardaki bulgulara göre, MÖG uygulamasının etkili olabilmesi için güçlü bir öğretmen ihtiyaç analizine, MÖG’ü özüne uygun yönlendirebilecek yeterlikte bir kolaylaştırıcıya, kolaylaştırıcı ve öğretmenlerin güvenilir bilgiye ulaşabileceği bir eğitim/bilgi destek hizmetine ihtiyaç vardır. Küçük ölçekli bu çalışmalarda elde edilen bilgilerin, ülkemizdeki farklı sosyo-ekolojik ortamlarda çalışan öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaygınlaştırılması için, nisbeten daha büyük ölçekli bir çalışmada denenerek ilgili yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik bilgi birikiminin sağlanması gereklidir. Bu doğrultuda, çalışmada iki temel araştırma sorusuna cevap aranacaktır; (1) MÖG uygulaması çalışma kapsamındaki illerin sosyo-ekolojik yapısı içinde Üniversite-MEB işbirliğinde etkili bir şekilde nasıl yürütülebilir? ve (2) MÖG uygulamasına katılan öğretmenlerin mesleki bilgi düzeyleri ve bu öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerde, Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı amaçlarına göre öğrenme düzeyi nasıl gelişir?

Proje kapsamında Türkiyenin doğu, batı ve orta bölümünden belirlenen üç ilde (1) Ortaokul beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki alan bilgisi ihtiyaç analizi, (2) MÖG kolaylaştırıcıları ve öğretmenleri için teknoloji destekli asenkron-senkron eğitim/bilgi destek sistemi kurulması, (3) MÖG kolaylaştırıcı seçimi ve eğitimi (yerel üniversite öğretim elemanları ve deneyimli öğretmenlerden), (4) MÖG uygulaması ve (5) MÖG etki analizi (öğretmen öğrenmesi ve öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerin öğrenmesi) çalışmaları yapılacaktır. Projenin bütün aşamaları ele alındığında bu çalışmanın örneklemini, seçilmiş üç ildeki ortaokulların % 20’sinde çalışan beden eğitimi öğretmenleri (sadece ihtiyaç analizi çalışması için), her üç ilden seçilmiş 6’şar kolaylaştırıcı (toplam 18 kişi), 6’şar kolaylaştırıcının yürüteceği her bir MÖG’e katılacak 6’şar yedinci sınıf öğretmeni (bir ilde toplam 36 öğretmen; üç ilde toplam 108 öğretmen), MÖG’e katılan öğretmenlerin ilgili dönemde ders verdikleri yedinci sınıf  öğrencileri (her bir öğretmen için yaklaşık 30 öğrenci, toplam 1080 öğrenci) oluşturacaktır. Araştırma soruları nitel ve nicel araştırma teknikleri ile incelenecektir. Çalışmanın toplam süresi 36 ay’dır.  

Bu proje sonucunda çağrı konusu ile ilgili olarak beden eğitimi öğretmenlerine sunulan hizmet içi eğitim niteliğinin gelişmesi beklenmektedir. Hizmet içi öğretmen eğitiminde üniversite ve MEB işbirliği geliştirilerek ilgili kurumsal kapasiteler artırılacaktır. Teknoloji destekli eğitim/bilgi destek sistemi geliştirilerek öğretmenlerin mesleki konu alanı ile ilgili güvenilir kaynaklara ulaşması sağlanacaktır. MÖG etki analizi yapılarak projenin öğretmen öğrenmesine ve öğretmenlerin ders verdikleri öğrencilerin öğrenmelerine etkisi ortaya konacaktır.